Home > ban noi n?u canh c?ng nghi?p c? dung hoi

ban noi n?u canh c?ng nghi?p c? dung hoi

About Us

Zozen Boiler main products include gas&oil boiler, coal-fired boiler, biomass boiler, thermal fluid heater and other series of more than 400 varieties of specifications.
Contact us for Email:[email protected]

Our Main Product

our main boilers
wns boiler picture

1-20 ton gas/oil fired boiler

Price: $1-$99999/set

Capacity: 1-20 ton/h

Pressure: 0.7-2 Mpa

Fuel: Nature gas, coke oven gas, biogas, methanol, liquid propane gas, diesel, heavy oil, light oil, crude oil, etc.

Industries: Heat supplying, chemical, food, textile, printing and dyeing, cigarettes and tobacco, fodder, pharmacy, building materials, brewery, rubber, hospital etc.

szs boiler picture

7-70 MW gas/oil fired hot water boiler

Price: $1-$999999/set

Capacity: 7-70 MW

Pressure: 1.0-1.6 Mpa

Fuel: Nature gas, coke oven gas, blast furnace gas, carbon black off-gas, biogas, methanol, LPG, diesel, heavy oil, light oil, crude oil, etc.

Industries: Heat supplying, hospital, colleges and universities.

szl boiler picture

2.8-29mw coal fired boiler

Price: $1-$999999/set

Capacity: 2.8-29mw

Pressure: 1.0-1.25 Mpa

Fuel: Bituminous coal, lean coal, anthracite

Industries: Heating, hotels, schools, hospitals

yyw boiler picture

horizontal thermal fluid heater

Price: $1-$99999/set

Capacity: 700 - 14000 kw

Pressure: 0.8 - 1.0 Mpa

Fuel: natural gas, coke oven gas, bio-gas,liquid propane gas, diesel, heavy oil, light oil, crude oil

Industries: Petroleum, chemical, chemical fiber, pharmaceutical, textile printing and dyeing, building materials, wood processing, vegetable oil processing and other industries

wns boiler picture

1-20 ton biomass fired boiler

Price: $1-$999999/set

Capacity: 1-20 ton/h

Pressure: 0.7-2.5 Mpa

Fuel: Biomass particles

Industries: Heating, chemical, food, tobacco, textile, printing and dyeing, feed, medicine, building material, wine, rubber, hospital

MSN Vit Nam - Hotmail, Outlook, Skype, Bing và các tin tc mi nht

S dng Hotmail, Skype, Outlook, Bing, OneDrive và các công c, tính nng hu Mountain View / 11°C . Ngc Trinh áp tr bt ng khi b hi xoáy cho li gì nu bn trai cho 3 t Hai em chng Hà Tng ni ting trong hi rich kid Vit Logo Kin Thc Ông Ngô Vn Tun, cu Phó ch tch UBND tnh Thanh Hóa.

Chrome: Nhanh và an toàn - ng dng trên Google Play

Google Chrome là mt trình duyt web nhanh, d s dng và an toàn. c thit k dành cho Android, Chrome cho phép bn c tin bài phù hp vi s thích 

Cách kim tra các yêu cu và thông s k thut h thng ca máy tính

ây là các yêu cu c bn cài t Windows 10 trên máy tính. Bn cn kt ni Internet thc hin cp nht và tn dng mt s tính nng. Truy cp vào Bng d kin Vòng i Windows hoc Câu hi thng gp v vòng i ca . Ting Litva (Litva), Ting Na Uy, Bokmål (Na Uy), Ting Ba Lan (Ba Lan), Ting B 

Phân tích s liu và biu bng - The R Project for Statistical

Phân tích hi qui logistic bng R. 97 Nói mt cách ngn gn, R là mt phn mm s dng cho phân tích R, nhng tôi kì vng bn c bit qua v cách s dng máy tính. 1. .. Chúng ta dùng function c (vit tt ca ch concatenation có ngha là móc .. ta có th tách chol ra thành hai data.frame, tm gi là nam và nu.

Gii mã bí n ghê rn sau hin tng &39;bóng è&39; - BBC News Ting Vit

g 4 2017 Vào tháng 8/2016, mt ph n nói rng bà ã b tn công bi mt Cm t k thut ch hin tng này là "bóng è", mt th loi ca ri lon gic ng (parasomnia). Ni dung ca o giác thng có ch liên quan vi cm giác tê c, cm thy có ai ó ngi trên ngi mình, chn hi th ông li.

Công Ty Máy Tính An Phát Uy Tín - Chuyên Laptop, Máy tính, Thit b VP

An Phát Computer cung cp CHÍNH HÃNG máy tính ng b, thit b vn phòng, linh kin hi-end, thit b cho game th, modding PC và thit b mng top u 

Tin chính - BBC News Ting Vit - BBC.com

B GD T ã vào cuc vài ngày sau khi v n sinh lp 9 b nhóm bn bo hành c truyn thông ng ti rng Hà Ni không cm xe hi li cm xe máy?

Xem, xóa hoc tm dng lch s xem (ã ng nhp) - YouTube Tr

Gi phn hi v. Khi bn tm dng lch s, mi video mà bn xem trong khi lch s b tm dng s không hin th xem hoc xóa nhng ni dung bn ã tìm kim trc ây trên YouTube, hãy xem phn lch s tìm kim ca bn. iu này có ngha là nu bn tm dng hoc hy tm dng lch s trong ng dng 

Tng công ty in lc min Bc > Trang Chu

Công ty in lc Yên Bái t chc Hi ngh tng kt công tác PC Qung Ninh: in lc Vân n áp dng công ngh hotline . trin khai nhim v nm 2019, ông ng Vn Thanh Giám c Công ty và ông 22 ti Th ô Hà Ni, tháng 1 nm 1974, bàn phng án khôi phc và phát trin kinh t . Tin vn hóa xã hi 

Công ty in Lc Hng Yên > Tra Cu Tin in > Trang Ch

Hi ngh ngi lao ng nm 2019 Công ty in lc Hng Yên · Hi ngh trin khai ch th s . H thng vn bn pháp lut v hóa n áp dng t 01/11/2018 

T hp Công ngh Giáo dc TOPICA

Nn tng hc Ting Anh trc tuyn, tp trung vào phát trin k nng giao tip thông qua vic giúp Hc viên luyn nói hàng ngày vi Giáo viên Âu - M - Úc. Mi 

UIT: Trng i hc Công ngh Thông tin

Chng trình tuyn dng c bit - Tin s CNTT - Truyn thông; Giao nhim v cho K hoch t chc Ngày Pháp lut nc Cng hòa xã hi ch ngha Vit ng dng bn ca Google s b sung công ngh thc t tng cng (AR) Trng i hc Công ngh Thông tin tr thành trng i hc uy tín v công 

Trang ch - Truyn hình s v tinh K+

Chat vi chúng tôi di góc phi hoc H tr/ Câu hi thng gp. qun vt c quyn; Phim Vit chiu rp mi nht, phim truyn hình ni ting. Bn có th ng ký xem gói 4 kênh K+ trên các h thng truyn hình khác. Dch v truyn hình tr tin dành cho mi thành viên trong gia ình vi ni dung c quyn, 

Làm gì khi máy tính không hot ng - Quantrimang.com

Vào mt ngày nào ó, bn bt máy tính ca mình lên và thy nó không th hot ng c. Gii pháp ca bn là gì? Vác máy i bo hành hay th t mình 

Làm thi th TOEIC online có chm im MIN PHÍ - Gia s TOEIC

c bit, tt c các thi th u sát vi thi tht giúp bn có mt s ánh Bài thi TOEIC Listening & Reading (Nghe & Nói) bao gm 200 câu hi trc Kinh nghim luyn thi TOEIC cho thy, vic làm bài theo úng thi gian thi Hc cách phát âm ting Anh chun ca tt c các âm trong ting Anh. . Thank you <3.

Hng dn cách nâng cp RAM trên máy tính và Laptop

g Giêng 2017 Dù máy tính ca bn là máy tính mi i na thì ch sau vài nm s dng bn cng s phi cài t thêm RAM m bo tc ca máy tt 

15 CÁCH kim tin online UY TÍN và BN VNG nht 2019

h kim tin online (trên mng) uy tín nht cho ngi mi (2019 Updated) . kim c tin nh Affiliate marketing, òi hi ngi làm phi có kin thc Nói v Crypto Currency (Tin in t) thì có th bn ang ngh ngay ti vic u . Vì vy ã vit ra riêng 1 bài : Tng hp ng dng (app) kim tin trên in 

Siêu th in máy Pico - Tiên phong trong s mnh phc v

Pico H thng siêu th in máy hàng u Vit Nam,cam kt Giá bán r nht,ni hi t ca các thng hiu ni ting vi phong cách phc v chuyên nghip.

Hc ting anh giao tip qua tình hung: Ln u gp mt

Lu ý ây ch là nhng bài vit lit kê các câu nói ting anh thông dng khi giao tip. Các on hi thoi thng gp khi giao tip ting anh trong ln u gp mt; Mt s t Nu bn vn cha t tin cho vic t hc ting anh, bn có th tham gia Please to meet you, too - Tôi cng rt hân hnh c làm quen vi anh.

Tin tc Vit Nam và quc t nóng, nhanh, cp nht 24h

kin Vit Nam và quc t nhanh, chính xác và cp nht mi online 24h /7: Xã hi, Nhp sng tr, Chuyn l, Blog, Nhân ái, Bn c, Vic làm, dân trí, dantri.

GET Support & Price

Please Feel free to give your inquiry in the form below.We will reply you in 24 hours